škit datow

Škit datow
Bjerjemy škit Wašich wosobinskich datow jara chutnje a wobchadźamy z Wašimi na wosoby so poćahowacymi datami dowěrliwje a zakońskim předpisam k škitej datow kaž tež tutomu rozłoženju k škitej datow wotpowědujo. Dalokož wobsteji při tutym internetowym poskitku móžnosć k zapodaću wosobinskich abo słužbnych datow (e-mailowe adresy, mjena, adresy atd.), stanje so zapodaće tutych ze stron wužiwarja wuraznje dobrowólne. Tute daty njeposrědkuja so bjez Wašeje wurazneje dowolnosće na třećich. Pokazamy na to, zo móže přenjesenje datow (na přikład přez mailku) w interneće być njewěste. Dospołny škit komunikacije njeje móžny.

Prawo na informaciju, wotstronjenje a blokowanje
Maće kóždy čas prawo na bjezpłatnu informaciju wo Wašich składowanych wosobinskich datach, wo jich pochadźe a přijimowarju a wo zaměrje předźěłanja datow, prawo na korekturu, blokowanje abo wotstronjenje. Maće-li k tomu prašenja, wobroćće so prošu na w impresumje mjenowanu adresu.

Změna rozłoženja k škitej datow
Změnimy tute rozłoženje k škitej datow jenož, zo by wone prawniskim předpisam wotpowědowało abo hdyž chcemy nowe posłužby zawjesć. Wopytaće-li nas přichodny raz,  płaći nowe rozłoženje k škitej datow.